Prisbasbeloppen 2018

2017-10-17Nyheter

Prisbasbeloppet höjs med 700kr inkomståret 2018. Det innebär att det höjs från tidigare 44 800kr till 45 500kr. För beskattningsåret 2018 (deklaration 2019) blir: Deklarationspliktsgränsen 19 246kr Skattefria traktamentsbeloppet 230kr Högsta sjukpenninggrundande inkomst 341 250kr (7,5 pbb) Högsta föräldrapenninggrundade inkomst 455 000kr (10 pbb) Gräns för inventarier av mindre värde 22 750kr (o,5 pbb) gräns Läs mer…

Boknytt – Värdepapper

2017-10-15Nyheter

Våra medarbetare Lennart och Filip släpper nu sin nya bok “Värdepapper – Privatpersoner” genom bokförlaget Björn Lundén Information AB. Vi vill med detta nyhetsmeddelande gratulera Lennart och Filip och samtidigt rekommendera boken till alla som vill få en tydlig genomgång av de värdepapper som finns på marknaden.  Du får även en grundlig genomgång av skattereglerna för Läs mer…

Månatlig inlämning av kontrolluppgift

2017-06-08Nyheter

Under dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstlaget tjänst; detta inkluderar löner, arvoden, pensioner, sjukpenning och andra tjänsteinkomster. Utöver detta ska även uppgift om skatteavdrag lämnas. Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare ska börja lämna kontrolluppgifter på respektive anställd månadsvis, via arbetsgivardeklarationen som lämnas till Läs mer…

Dricks hantering

2017-04-05Nyheter

Skatteverket har nyligen kommit med ett nytt ställningstagande angående dricks särskilt vid betalning med kontokort. Kontant: Drick som personalen själv kan ta hand om utgör inte inkomst för företaget och skall inte redovisas som lön för den anställda. om företaget dock fördelar dricksen efter eget bestämmande utgör det inkomst för företaget och lön för anställda.  Kort: Drick som Läs mer…

Höjd SINK-skatt

2017-03-31Nyheter

Lagen om särskild inkomstskatt (SINK) gäller personer som är bosatta utomlands. SINK-skatten är en definitiv källskatt och är för närvarande 20%. Regeringen föreslår en höjning. Går förslaget igenom höjs skatten till 25% och träder i kraft 1 januari 2018.

Digital arkivering

2017-03-27Nyheter

Vi har uppmärksammat många av våra kunder om digitalisering av materialhanteringen, genom att bokföringsunderlag (fakturor, kvitton m.m.) sparas digitalt under respektive verifikation. Inte nog med att hanteringen effektiviseras, det spar även mycket plats. Originalunderlagen behöver enbart sparas i tre år, dvs. till och med det tredje året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret slutade. Läs mer…