Regeringen har godkänt en lagrådsremiss som inbegriper förslag till nya regler om hållbarhetsrapportering. Dessa regler avser lagändringar för att implementera två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning. Det ena handlar om företagens hållbarhetsrapportering och det andra om att främja en jämnare könsfördelning i styrelser för börsnoterade företag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. I och med detta kommer företagen att följa europeiska standarder för hållbarhetsrapportering.

Syfte


Det första direktivet som handlar om hållbarhetsrapportering syftar till att främja hållbarhet och säkerställa tillgången till tillförlitlig information, både om företagens miljö- och samhällspåverkan. Rapporteringen ska inte bara underlätta för investerare och andra intressenter att fatta välgrundade beslut. Den ska också hjälpa företag att identifiera och hantera sina egna risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet.

Regeringen föreslår även lagändringar i redovisningslagstiftningen för att förbättra företagens informationsgivning. Dessa ändringar implementerar även EU-direktivet för att främja en jämnare könsfördelning i styrelser för börsnoterade företag.

 

De två direktiven


Hållbarhetsrapporten förväntas ge en tydligare bild av hur företagens arbete inom hållbarhetsområdet bland annat påverkar deras utveckling, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, ekonomi och position på marknaden. En revisor ska även granska rapporten.

Direktivet gällande könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag kommer att bli ett nytt rapporteringskrav. Enligt ändringar i årsredovisningslagen ska börsnoterade aktiebolag som klassificeras som stora företag nu också rapportera förändringar i könsfördelningen bland styrelseledamöterna jämfört med föregående år.

Regeringen föreslår även tillsammans med detta en tydligare datering av årsredovisningar.

 

Omfattning av Reglerna


De nya reglerna omfattar fler företag än tidigare. Det inkluderar små och medelstora noterade företag, mindre moderföretag inom stora koncerner, samt vissa stora eller noterade dotterföretag med verksamhet inom EU.

 

Implementering

 

De nya reglerna ska inte vara mer krävande för svenska företag än för andra europeiska företag. Kraven på hållbarhetsrapportering kommer att bestämmas genom standarder som antas av EU-kommissionen.

 

Anpassningar i Lagstiftningen

 

För att genomföra detta EU-direktiv föreslås anpassningar i svensk lagstiftning, bland annat ändringar i årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och revisorslagen. Från och med 2024 ska företag redovisa sin miljö- och samhällspåverkan i sina årsredovisningar.

 

 

 

Vi på Avanta kommer såklart uppdatera er om framtiden gällande hållbarhetsrapporteringen.

Du kan även läsa mer om detta på www.bjornlunden.se samt på regeringens hemsida ”Nya regler om hållbarhetsrapportering” alternativt Lagrådsremissen som regeringen publicerade den 15 februari 2024 ”Lagrådsremiss Nya regler om hållbarhetsrapportering”.