Ett bolag som fått stöd för korttidsarbete beslutade om en utdelning, vilket också framgick av årsredovisningen. Samma dag beslutades dock att utdelningen skulle stoppas. Bolaget blev ändå skyldigt att återbetala utbetalt stöd till Tillväxtverket.

Bakgrund

I april 2020 ansökte ett bolag om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Stödet på närmare en halv miljon kronor beviljades och gällde för perioden 16 mars till 15 juli 2020.

Vid en kontroll upptäckte Tillväxtverket att bolaget 27 april 2020 hade beslutat om en vinstutdelning om 200 000 kr. Utdelningsbeslutet framgick av bolagets årsredovisning för 2019. Tillväxtverket beslutade då att kräva tillbaka det tidigare utbetalda beloppet. I och med beslutet om utdelning kunde bolaget enligt Tillväxtverket inte anses ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte kunnat förutse eller undvika. Detta är en förutsättning för att få ta del av stödet för korttidsarbete.

Bolaget överklagade beslutet och menade att någon utdelning aldrig betaldes ut under 2020. I årsredovisningen för 2019 står det visserligen att styrelsen föreslår en utdelning utifrån bolagets ekonomiska situation 2019-12-31. Det var dock ett misstag att standardformuleringen med styrelsens förslag till vinstdisposition godkändes i fastställelseintyget. Vid detta tillfälle stod det klart för bolaget att pandemin drabbade bolaget hårt ekonomiskt och någon utdelning genomfördes aldrig. Bolaget hänvisade även till ett bolagsstämmoprotokoll som var daterat 27 april, alltså samma dag som vinstudelningsbeslutet, där ett beslut togs om att den utdelning som styrelsen hade föreslagit inte kunde verkställas på grund av osäkerheten med anledning av pandemin.

Som ytterligare bevisning hänvisade bolaget till ett intyg från bolagets revisor om att bolaget inte hade gjort någon vinstutdelning samt ett bankkontoutdrag över bolagets transaktioner under perioden 2020-03-01 till 2020-12-31 som visade att det inte skett någon värdeöverföring som Tillväxtverket påstådde.

Förvaltningsrätten höll med bolaget

Förvaltningsrättens uppfattning var att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta bolagets bevisning som gav ett starkt stöd för bolagets invändningar. Förvaltningsrätten ansåg därför att det var utrett att det inte hade varit någon värdeöverföring mellan bolaget och aktieägarna under stödperioden. Tillväxtverkets återkrav skulle därmed upphävas.

Tillväxtverket överklagade

Tillväxtverket överklagade domen och menade att en värdeöverföring är genomförd vid tidpunkten för utbetalningen eller när beslutet tas om värdeöverföringen. Om ett bolag, trots coronakrisen, fattar beslut om utdelning är detta en indikation på att bolaget inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

Bolaget förde fram att det inte skett någon värdeöverföring och som bevis bifogades ett protokoll där det stod att ingen utdelning kommer att ske. Detta protokoll är dock inte inskickat till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen och någon ändring av årsredovisningen har heller inte skett i efterhand.

Kammarrätten ändrade domen

Kammarrätten konstaterade att det var klarlagt att bolaget fattade beslut om vinstutdelning på bolagsstämman 27 april  2020. Utdelningsbeslutet var enligt kammarrätten en tydlig indikation på att bolaget inte ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Att bolaget samma dag beslutade om att utdelningsbeslutet inte kunde verkställas, på grund av ekonomiska problem orsakade av pandemin, var enligt kammarrätten inte tillräckligt för att förklara varför ett utdelningsbeslut har fattats under stödperioden.

Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter ansåg kammarrätten att bolaget vid tidpunkten för ansökan om stöd inte kunde anses ha haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som rimligen inte kunde förutses eller undvikas. Bolaget hade förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund och var därmed skyldig att återbetala utbetalt stöd.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i slutet av mars.

Källa: www.bjornlunden.se