Coronaviruset – hur påverkar det ditt företag?

Med anledning av coronavirusets spridning runt i världen kommer vi i den här nyheten att samla information om hur coronaviruset påverkar ekonomin i stort och effekterna för svenska företag.

Myndighetsåtgärder i Sverige

För att minska spridningen av coronaviruset och för att försöka begränsa effekterna av viruset på det svenska samhället och det svenska näringslivet har regeringen tagit beslut om och lagt fram förslag på flertalet åtgärder:

Slopat karensavdrag

En av de åtgärder som riksdagen beslutat om är att slopa karensavdraget under en och en halv månad med start den 11 mars. Detta innebär att den som blir sjuk får sjukersättning från första dagen. Staten står för kostnaden av det slopade avdraget och maxbeloppet man kan få ut är, som vanligt, 80 % av lönen, men max 804 kr per dag. Arbetsgivaren hanterar sjuklön precis som vanligt och arbetstagaren får sedan kräva igen pengar från Försäkringskassan retroaktivt.

Övertagande av sjuklöneansvaret

Regeringen har lagt fram ett förslag på att staten ska ta över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna under april och maj. Detta ska gälla både för anställda och egenföretagare. Anledningen till att staten vill ta till denna åtgärd är för att ytterligare minska det ekonomiska trycket på de svenska företagen till följd av utbrottet av coronaviruset. 

Likviditetsförstärkning via skattekontot – Anstånd med inbetalning av skatt

För att underlätta, för företag, att bibehålla och förbättra en god likviditet har det lagts fram ett förslag om att företag ska få anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt i upp till ett år. Beloppet, som man kan få anstånd för, får högst motsvara summan av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt för tre ordinarie månader hos företaget. Reglerna föreslås börja gälla den 7 april, 2020, men då retroaktivt från 1 januari, 2020. Har företaget betalat in skatt under februari och mars kan man få skatten återbetald från Skatteverket. Viktigt att betänka är att anståndet endast är ett lån och att det i dagsläget lutar åt att anståndet kommer innebära en ränta på 6,6 % på det totala beloppet. Detta är dock endast ett förslag och det är inte beslutat om eller när det ska införas. Besked kring ett beslut kommer som tidigast under torsdagen den 19 mars, 2020.

Korttidspermittering

Regeringen har lagt fram ett förslag om att möjliggöra för företag att nyttja sig av korttidspermittering. Denna möjlighet kommer att göras tillgänglig för företag som blir drabbade och tvingats utstå konsekvenser till följd av coronautbrottet. Tidigare när korttidsarbete har använts som ett medel för att motverka varsel och uppsägningar har det krävts en generell konjunkturpåverkan. Denna gång ska det dock endast krävas att ett specifikt företag eller bransch har blivit påverkat av coronaviruset för att korttidspermittering ska möjliggöras. Arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden och arbetsgivaren för resterande del. Förslaget är att stödet kommer finnas tillgängligt från 7 april men tillämpas redan från 16 mars. För att få nyttja korttidspermittering behöver det finnas stöd för detta i centrala och lokala kollektivavtal. Saknar man kollektivavtal krävs det ett skriftligt avtal med minst 70 % av arbetstagarna istället.

Korttidsarbete

Påminner till stor del om korttidspermittering men skillnaden är att staten står för en mindre del av kostnaden. Det är redan beslutat om att detta kommer att införas från och med 1 maj.

Restriktioner kring allmänna sammankomster.

Enligt förslag från Folkhälsomyndigheten har riksdagen nu beslutat att begränsa antalet besökare på allmänna sammankomster till maximalt 500 personer. Detta innebär att teater, sportevenemang, mässor och konserter, med mera tvingas begränsa det maximala besökarantalet enligt beslutet.

Bankerna och kreditförsörjning

För att säkerställa att kreditförsörjningen fungerar har Finansinspektionen nu tagit beslut på att sänka kapitalbuffertkravet på bankerna från 2,5 procent till 0 procent. Följderna av beslutet innebär att flertalet miljarder frigörs för bankerna att låna ut. Detta görs för att företag och hushåll ska kunna upprätthålla konsumtion, produktion och investeringar.

Även Riksbanken tar beslutat för att hjälpa till med kapitalförsörjningen till Svenska företag. Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder till bankerna för att de i sin tur ska kunna låna ut pengarna till företag. Lånet från Riksbanken till bankerna har en rörlig ränta på noll och löper under två år. Detta för att ytterligare säkerställa kreditförsörjningen till svenska företag.

Inreseförbud

Från och med 19 mars, 2020, har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Åtgärden gäller 30 dagar framåt och är en exceptionell åtgärd som kommer att användas under kortast möjliga tid. Inreseförbudet gäller för alla utom svenska medborgare, individer bosatta i Sverige eller personer med särskilda skäl för inresa. Till gruppen med särskilda skäl räknas bland annat: diplomater, personer i behov av internationellt skydd, personer som ska utföra nödvändiga funktioner inom landet samt personer som transporterar varor i Sverige. Förbudet gäller också för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från land som inte ingår i EES eller Schweiz. Beslutet baseras på en uppmaning ifrån Europeiska rådet och kommissionen till alla EU:s medlemsländer.

Åtgärder för att minska spridningen runtom i världen

Andra länder runtom i världen har i många fall valt att ännu aggressivare försöka bekämpa eller begränsa ytterligare spridning bland befolkningen. De länder som vidtagit kraftigast åtgärder är i regel de som är värst drabbade av coronaviruset. Några länder som är viktiga att uppmärksamma är:

Kina

Då utbrottet av Coronaviruset hade sin början i Kina är det också ett av de länder som drabbats värst av virusets effekter. För att minska spridningen bland befolkningen har den kinesiska staten valt att sätta stora delar av de drabbade provinserna i karantän och många invånare tillåts inte att gå till sina jobb för att minska smittspridningen. Detta har fått till följd att en stor mängd fabriker håller stängt i Kina, något som påverkar hela världens ekonomi.

Italien

Italien är det land i Europa som drabbats allra hårdast och där har man tagit beslut om att sätta hela landet i karantän. För invånarna är skolor, köpcentrum och idrottsevenemang inställda. Den italienska regeringen har beslutat att förbjuda alla folksamlingar och restauranger får endast ha öppet om de kan leva upp till hårda krav på renlighet och avstånd mellan gästerna.

Sydkorea

Sydkorea är ett tydligt exempel på hur ett kraftfullt, snabbt och omfattande agerande har lett till att man har lyckats vända trenden med antalet smittade i landet. Sydkorea är det land som per capita testat flest invånare för coronasmittan och det verkar som att landet kan vara ett bra exempel på hur andra länder bör agera för att begränsa virusets framfart. Detta efter att Sydkorea var kraftigt drabbat, som ett av de första länderna som viruset spred sig till när det lämnade Kina.

Även andra länder som till exempel Danmark, Tjeckien, Tyskland, Österrike, Polen med flera valt att stänga sina gränser för att förhindra spridningen av coronaviruset. Till följd av att flera länder valt att besluta att stänga sina gränser ser många industrier och näringsidkare att varuleveranser uteblir eller försenas.

Hur påverkas börsen?

Världens börser har under 2020 sjunkit men den utlösande faktorn var, med största sannolikhet, inte paniken över utbrottet av coronaviruset. Det som var orsaken till utbrottet var istället ett oljekrig mellan Ryssland och Saudiarabien. Men sedan har oron över coronavirusets framfart eldat på nedgången. Vi har dock idag (2020-03-13 kl. 15.12) sett en uppgång på flera av världens börser efter en tid av fallande index. Vart börsen kommer att ta vägen i framtiden är som vanligt endast spekulationer och att med säkerhet kunna säga vad som sker är i princip omöjligt. 

Under början av vecka 12 har vi sett hur flertalet av världens börser fortsatt dala och läget är ännu osäkert på hur stora effekter coronaviruset kommer att få på världens ekonomier på lång sikt.

Våra reflektioner

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv har 19 procent av de tillfrågade företagen påverkats negativt till följd av coronaviruset. Utöver detta har nästan lika många, nämligen 18 procent, av de tillfrågade företagen uppgett att det finns risk för neddragningar i personalstyrkan med coronavirusets effekter som orsak. (länk). De branscher som drabbats allra hårdast är besöksnäringen, resebranschen och restaurangbranschen. Men de flesta branscherna är på ett eller annat sätt påverkade om inte direkt så åtminstone indirekt. Vi ser också hur de stängda fabrikerna i Kina börjar påverka industriföretagen i Sverige.

I dagsläget är det svårt att sia om hur utbrottet av coronaviruset kommer att påverka svenska företag på medellång och lång sikt. Ett snabbt och kraftfullt agerande av världens regeringar kan leda till att viruset inte får ytterligare spridning och vi kan se en ganska snabb återgång till en normal situation.

Men skulle åtgärderna, för att hindra virusets spridning, inte vara tillräckliga utan att vi ser en ökad smittspridning runt om i världen, finns risken att vi ganska snabbt kan gå in i lågkonjunktur som kommer att ha effekter över lång tid. Effekter som inte bara kommer att vara kännbara i Sverige utan i den globala ekonomin som helhet.

Åtgärder

Vi anser i dagsläget att man ska nyttja vissa av de åtgärder som staten föreslagit med stor försiktighet. Att begära anstånd och skjuta på skatteinbetalningar är, vad vi kan se idag, förenat med stora kostnader. Det är viktigt att betänka att detta skatteanstånd går att likställa med ett lån. Det är därför av yttersta vikt att man som företagare jämför olika kreditgivare, för att hitta det bästa alternativet. Ytterligare en aspekt att ta i beaktandet om man söker skatteanstånd är att man säkerställer att en kontrollbalansräkning blir gjord i god tid. Om man inte har fullständig kontroll på sina finanser finns det en större risk än vanligt att man kommer att bli bedömd ha personligt betalningsansvar för bolagets åtaganden, vid en eventuell konkurs. 

Analys

Vi ser dock att man med fördel bör analyserar sitt företag, oavsett hur situationen utvecklar sig, och börjar fundera på hur minskad försäljning eller minskad produktion över tid kommer att påverka företaget. I dagsläget ser vi inte att finns orsak, för de flesta företagare, att drabbas av panik till följd av coronaviruset, men att man med fördel bör ha en åtgärdsplan klar, om det blir ytterligare eller utdragna verkningar till följd av utbrottet.

Om du som företagare känner att du behöver hjälp eller stöd i att analysera ditt företag eller med att ta fram en åtgärdsplan är du alltid välkommen att kontakta oss. Vårt kontaktformulär hittar du här.

Nyheten uppdaterades 2020-03-18