Den nya modernare konsumentköplagen som riksdagen har beslutat om har som syfte att förstärka skyddet för konsumenter. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste förändringarna.

Bakgrund

När det gäller försäljning av varor till konsumenter finns det i dag regler i konsumentköplagen som är från 1990. Det finns ingen särskild lagstiftning om digitala varor eller digitala tjänster trots att det blir allt vanligare att man handlar via nätet. Det finns därför ett behov av att modernisera lagstiftningen och se till att den passar dagens digitala värld och tekniska utveckling. En uppdatering av lagen är också nödvändig för att anpassa svensk lag till EU-direktiv.

Den nya lagen omfattar även digitala varor och tjänster

Den nya konsumentköplagen kommer, precis som tidigare, omfatta varor. Vid köp av en vara med digitala delar ingår det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i köpet av varan, om inte köpare och säljare har avtalat om annat. En dator eller en smarttelefon är därmed normalt alltid en vara med digitala delar. Men även om t ex en smartklocka enligt reklamen har en särskild applikation som måste laddas ned så anses även detta vara en vara där den digitala tjänsten ingår.

Den nya konsumentköplagen omfattar även digitala varor och digitala tjänster, som t ex e-böcker, streamingtjänster eller molntjänster.

Digitala tjänster såsom finansiella tjänster, speltjänster och hälso- och sjukvårdstjänster ska dock inte omfattas av den nya lagen.

Krav på senaste versionen

Enligt den nya lagen måste företag som säljer digitala tjänster eller digitalt innehåll alltid tillhandahålla den senaste versionen av tjänsten eller innehållet, om inte något annat avtalas mellan säljare och köpare.

Detta för att säkerställa att konsumenten som utgångspunkt inte får en äldre version av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten än vad som finns tillgänglig när avtalet tecknas.

Observera dock att det är möjligt för konsumenten att köpa en äldre och normalt billigare version om man är överens med säljaren om detta.

Krav på att innehållet ska uppdateras

Säljaren är också skyldig att informera konsumenten om uppdateringar och tillhandahålla dessa under viss tid för att varan eller tjänsten ska fungera en viss tid efter köpet. Det gäller både fristående innehåll och sådant som är inbyggt i fysiska varor, som mobiltelefoners operativsystem.

Uppdateringsskyldigheten omfattar inte att tillhandahålla senare versioner av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten för varan, eller att förbättra eller utöka varans funktioner.

Förlängd tid för presumtion för fel

I dagens konsumentköplag finns en presumtionsregel som säger att ett fel som uppstår inom sex månader från köpet förutsätts ha funnits vid köpet (om inte säljaren kan bevisa motsatsen, eller om det är ett fel som omöjligt kan ha funnits när varan överlämnades). Denna frist förlängs till två år.

För digitalt innehåll och digitala tjänster gäller dock andra tidsgränser för den omvända bevisbördan (säljaren ska bevisa). Rör det sig om digitalt innehåll eller digitala tjänster som levererats vid ett enskilt tillhandahållande har konsumenten ett års omvänd bevisbörda. Är det i stället en kontinuerlig leverans, t ex en prenumerationstjänst, gäller den omvända bevisbördan under hela avtalsperioden.

Den nuvarande reklamationsfristen på tre år (dvs att reklamationen av en vara måste göras inom tre år från köpet, annars får konsumenten själv stå för fel) blir dock oförändrad.

Personuppgifter som betalningsmedel

Enligt den nya konsumentköplagen ska avtal där en konsument fått tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkaren får tillgång till konsumentens personuppgifter också ses som ett köp och kan därmed omfattas av lagens skyddsregler.

Det kan handla om att konsumenten registrerar ett konto på sociala medier och tillhandahåller näringsidkaren sitt namn och sin e-postadress (som sedan används för andra syften än att uppfylla krav enligt GDPR eller för att näringsidkaren ska kunna tillhandahålla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst).

Regel gällande garantier

Villkoren för en säljares lämnade garantier ska i vissa fall anses vara de som framgår av marknadsföringen av varan. Regeln blir tillämplig om villkoren enligt garantibeviset är mindre fördelaktiga än de som har utfästs i marknadsföringen. Om man som säljare lämnar garantier behöver man därför i framtiden se till att stämma av innehållet i exempelvis garantibevis med företagets marknadsföring.

Levande djur

Den nya lagen innehåller också nya regler för köp av levande djur som tar hänsyn till att djur inte kan ses som andra varor samt bidrar till god djurvälfärd och respekt för djur.

Gäller från 1 maj 2022

Den nya lagen börjar att gälla 1 maj 2022. Den upphävda konsumentköplagen ska fortfarande gälla för avtal om varor som har ingåtts före ikraftträdandet. Bestämmelserna om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll i den nya lagen ska däremot tillämpas på tillhandahållanden som görs från och med ikraftträdandet, även om avtalet ingicks dessförinnan, med undantag för bestämmelserna om ändring av det digitala innehållet

Källa: www.bjornlunden.se