Vad är GDPR?

GDPR, eller dataskyddsförordningen är ett nytt EU-direktiv som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Förordningens regler gäller för samtliga företag, föreningar m.m. som bedriver verksamhet inom EU. Förordningen är en vidareutveckling av dagens personuppgiftslag (PUL).

Det nya direktivet innebär större krav på dokumentation och information från de som hanterar personuppgifter. Det införs för att säkerställa skyddet av fysiska personers personuppgifter; samt för att utöka individens kontroll över dessa uppgifter.

Personuppgifter är information som i sig, eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk, nu levande person. Det avser exempelvis namn, personporträtt, telefonnummer m.m.

Integritet och GDPR hos Avanta

Personuppgiftspolicy
Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Till följd av detta följer vi dataskyddsförordningens reglemente; bland annat genom att vi begränsar vårt användande av dina personuppgifter, till vad som är nödvändigt; samt att vi på ett betryggande sett förvarar er dokumentation.

Hur uppgifter och data samlas in och används
Vårt främsta syfte till att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi behandlar även personuppgifter för er som ännu inte är kunder eller medarbetare hos oss, men som har kontaktat oss, eller bett att bli kontaktad av oss.

Personuppgifter som skickas in till Avanta Ekonomi utan att det efterfrågats sparas normalt inte längre än en månad, undantag gäller spontana ansökningar eller avtalsreglerade ärenden.

Säkerhet
Avanta Ekonomi skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska system och rutiner. Samtliga system som hanterar personuppgifter kräver specifika inloggningsuppgifter. För anställda i verksamheten samt personuppgiftsbiträden och underbiträden har vi en intern informationssäkerhetspolicy.

Tillämpningsområde gällande vår policy
Vår policy tillämpas på vår hemsida www.avanta.se, vid mailkommunikation, samt i våra kanaler i sociala medier.

Avanta Ekonomi som personuppgiftsbiträde
Avanta Ekonomi är personuppgiftsbiträde för dig som kund. Ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal ska alltid finnas upprättat mellan Avanta Ekonomi och dig som kund. Avanta Ekonomi ansvarar för att agera i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som skrivs under av någon i verksamhetens ledning.

Överföring av information
Avanta Ekonomi och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Avanta Ekonomi säljer inte vidare kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras här på webbsidan.

Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förslag kring vår hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som kund

Som registrerad i vår verksamhet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under följande förutsättningar:

  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Avanta Ekonomi kommer då, om möjligt, upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.


  Om du vill åberopa någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på via telefon på 073-552 26 29 eller via email info@avanta.se

Verksamhetens underbiträden

Företag Land för behandling Beskrivning av behandling Överföring till annat land
Björn Lundén Information Sverige Lagring av data i ekonomisystem Nej
Microsoft (Microsoft 365 Business) Land inom EU E-post och lagring av data Ja
Företagsplatsen Sverige Lagring av data och presentation av data Nej

 

Källor: Datainspektionen, Björn Lundén Information, Företagsplatsen och Microsoft.