Det kan finnas många anledningar till att företag försätts i konkurs. Det kan tillexempel handla om förlusten av nyckelpersonal eller kunder men även förändringar i konjunkturen kan spela roll. Konkurser är en komplex process som involverar flera steg för att hantera skulder och tillgångar på ett rättvist och organiserat sätt. Nedan går vi kort igenom konkursens process och vart du kan vända dig vid stöd och ytterligare information kring ämnet.

Varför försätts ett bolag i konkurs?

När ett aktiebolag inte längre kan betala sina skulder i tid, vilket kan bero på olika faktorer som minskad försäljning eller ökade kostnader, kan det anses vara på obestånd och då försättas i konkurs.

 

Vem kan ansöka om konkurs?

  • Aktiebolaget (bolagets företrädare)
  • En borgenär (alltså en person eller företag som aktiebolaget har en skuld till).

En ansökan granskas av tingsrätten för att bekräfta obeståndet innan en konkurs kan förklaras.

 

Tingsrätten utser en konkursförvaltare

När konkursen beslutats utses en konkursförvaltare av tingsrätten. Förvaltaren hanterar bolagets tillgångar under processen och fördelar dem rättvist till borgenärerna.

 

Vad händer under och efter processen?

En förvaltarberättelse sammanställs som redogör för ekonomiska flöden och händelser under processen. Under konkursen fortsätter bolaget att bokföra enligt lag, det är viktigt är att hantera skattefrågor korrekt för att undvika komplikationer. Redovisningskonsulter och revisorer bistår konkursförvaltaren med nödvändig information. När sen väl konkursförvaltaren är klar lämnas en slutredovisning in till tillsynsmyndigheten. Om det finns pengar fördelas de till borgenärerna och konkursen avslutas antingen med utdelning eller avskrivning. Efter konkursen upphör bolaget att existera men det är viktigt att fortsätta hålla koll på eventuella återstående skulder och ansvarsfrågor som kan uppkomma.

 

Behöver du hjälp eller vill läsa mer om processen?

  • Kronofogden kan vara behjälplig vid en konkurs. Deras uppgift är att övervaka konkursförvaltningen samt ge dig en hjälpande hand. Mer information gällande detta finns att hitta på Kronofogdens hemsida.
  • Sveriges Domstolar kan du läsa mer om processen samt få svar på några vanliga frågor. Där kan du även finna blanketter för dig som är konkursförvaltare.