Regelverket gällande kassaregister, vänder sig till de företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. I begreppet kontant betalning inräknas kontanter, betalkort, swish-betalningar, presentkorts betalningar, samt andra liknande betalningsmedel. Fakturering räknas inte som kontant betalning, denna typ av försäljning behöver därmed inte registreras i ett kassaregister.

Gränsen för när du som näringsidkare måste tillhandahålla kassaregister dras vid fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet varierar, men är i år (2016) är detta 44 300 SEK (inklusive moms). Ett certifierat kassaregister är alltså normalt ett krav, om företagets kontanta försäljning år 2016 kommer att överstiga 177 200 SEK (inklusive moms).

Enligt skatteverkets föreskrifter gällande kassaregistret skall följande krav uppfyllas:

  • Kassaregistret skall vara tillverkardeklarerat
  • Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av de kvittouppgifter som registreras i kassaregistret. Kontrollenhetens funktion är att bevara kvittodata och andra uppgifter på ett säkert sätt för att vara tillgängligt för skatteverket för kontroll ändamål. De uppgifter som lagras i en kontrollenhet får inte vara tillgängliga för företaget som använder kassaregistret.

Skatteverket gör vissa undantag gällande kravet på kassaregister som du kan läsa mer om här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/kassaregister/vembehoverinteanvandakassaregister.4.6efe6285127ab4f1d2580005105.html.

Mer om prisbasbeloppet återfinns här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Prisbasbelopp/33883/.

Skatteverkets tillhandahållna information gällande kassaregistrets utformning: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html.

 

Källor: Skatteverket, statistiska centralbyrån, blinfo (företagsnytt)