Bokföringsnämnden (BFN) har nyligen presenterat nya allmänna råd för bostadsrättsföreningar med syfte att stärka informationsinnehållet och öka jämförbarheten i föreningarnas årsredovisningar. Beslutet är en följd av de ändringar som skett i årsredovisningslagen (ÅRL) och ska tillämpas i och med det räkenskapsår som startar från och med 1 januari 2023. Ändringarna gäller för alla bostadsrättsföreningar oavsett storlek och det regelverk som tillämpas (K2 eller K3).

En central förändring är att det nu blir obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att inkludera kassaflödesanalys i sina årsredovisningar. Därtill kommer en utökad redovisning av nyckeltal i förvaltningsberättelsen:

  • årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • skuldsättning per kvadratmeter
  • sparande per kvadratmeter
  • räntekänslighet
  • energikostnad per kvadratmeter
  • skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla information om föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen och om den innehar marken som föreningen står på med tomträtt eller med äganderätt. Vidare ska det framgå om föreningen har en aktuell underhållsplan och om de är en del av en samfällighet.

Om det årets resultat innebär en förlust ska information om detta framgå samt hur det kan påverka framtida ekonomiska åtagandena och hur man planerar att finansiera dessa.

Bra att veta kan vara att det också finns ett förslag hos BFN om huruvida bostadsrättsföreningar enbart ska få tillämpa K3 från och med 2025. Beslut i denna fråga förväntas tidigast under sommaren 2024.