Det är snart nytt år och dags att planera inför årsskiftet för dig som vill säkerställa rätt skatte- och inkomstnivåer för beskattningsåret 2022. Det finns en hel del att tänka på för dig som företagare.

Inkomstplanering

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är följande för inkomståret 2022.
  Brytpunkt
  554 900 kr

  För personer fyllda 65 år vid årets ingång gäller följande brytpunkt:

  Brytpunkt
  618 700 kr
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2022:
 • PGI 572 970 kr
  SGI 483 000 kr
  FGI 483 000 kr
 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Inköp understigande 24 150 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2022 är direkt avdragsgilla.

Speciellt för fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Det är lönen under 2022 som påverkar om reglerna får användas och hur stort utrymme som får utnyttjas under 2023.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns t ex följande möjligheter:

 • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (0,5% för bokslut under 2022) på periodiseringsfonder. Schablonräntan höjs från och med beskattningsår 2023, vilket för vissa bolag kan vara en anledning till att återföra periodiseringsfonder 2022, t ex om man har överlikviditet som inte ger någon, eller väldigt låg avkastning. Schablonräntan verkar hamna på mellan 2,0–2,5% (efter 30 november vet vi exakt), och den räntan är inte avdragsgill.
 • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns ounyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
 • För att få skattereduktionen för inköp av inventarier under 2021 så ska inventarierna finnas kvar i näringsverksamheten vid utgången det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Detta innebär att det kan löna sig att vänta med att sälja inventarier till efter årsskiftet.
 • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten för att den ska vara avdragsgill 2022.
 • Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets vd och företagsledning.

Speciellt för enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och närmar dig pensionsåldern om något år. Egenavgifterna är nämligen lägre från och med det år du fyller 66 år (från 2023 gäller 67 år. Detsamma gäller den som tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret.

Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag. Från 2023, när pensionsåldern ändras, gäller det förhöjda grundavdraget först från det år du fyller 67 år (fram till 2022 gäller åldern 66 år). Det förhöjda jobbskatteavdraget får du från det år du fyller 66 år. Den gränsen påverkas inte av att åldersgränserna i pensionssystemet höjs från 2023.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Skatten på positiv räntefördelning är 30%. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande.

Kapital

Även i inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:

 • Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30% i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kr, men bara 21% i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.
 • Har du gjort aktieförluster under 2022 och har uppskov på grund av tidigare aktiebyten kan du välja att ta fram uppskovet till beskattning och kvitta det mot årets förluster eller sälja aktier med latenta vinster för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Du kan även återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att kvitta det mot underskott i inkomstslaget kapital.
 • Om du har sålt en permanentbostad under de senaste fem åren men inte ansökt om uppskov kan du begära en omprövning av inkomstdeklarationen och få uppskov i efterhand. Uppskovsräntan är slopad från och med beskattningsåret 2021, vilket gör det räntefritt att ”låna” den uppskjutna skatten från och med 1 januari 2021. Slopandet av uppskovsränta gäller både nya och gamla uppskov. Fram till årsskiftet kan omprövning av inkomstdeklarationer för beskattningsåren 2016 och senare göras.
 • Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50% av ersättningen för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30%. Tänk dock på att skattereduktionen bara får utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag mm. Observera att avdraget inte får göras vid förvärv av andelar i företag som investeraren (eller någon närstående) direkt eller indirekt redan är eller har varit delägare i.

ROT och RUT-avdrag

Om ditt skatteunderlag för ROT- och RUT-avdrag beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.

Skattereduktionen för ROT och RUT får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter att skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning, förvärvsinkomster, regional skattereduktion och underskott av kapital har gjorts.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för ROT och RUT) genom t ex

 • återföring av uppskov
 • återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
 • avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
 • extra uttag av lön (om du har möjlighet).

Om betalningen för ROT- och RUT-arbetena görs efter årsskiftet får du skattereduktionen nästa år istället. Kanske det går att förhandla om en längre kredittid?

Tänk på att om du har gjort ROT- och RUT-betalningar under 2022 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2023 för att du ska kunna få någon skattereduktion.

Jämkning och preliminärdeklaration

Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre. Observera att man måste ansöka om jämkning varje år, det går inte att ha stående jämkning.

Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2022 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.

Källa: www.bjornlunden.se