Från 1 januari 2020 har kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänkts från 50 000kr till 25 000kr. Nya privata aktiebolag kan därmed bildas med ett aktiekapital på 25 000kr. I och med den här lagändringen följde även möjligheten för redan registrerade bolag att minska sitt aktiekapital till 25 000kr.

Det finns tre ändamål för registrerade aktiebolag att göra en minskning av aktiekapital:
  • Återbetalning till aktieägare

En minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare innebär att en eller flera aktieägare löser in sina aktier i bolaget. Detta mot betalning vilket minskar aktieinnehavet delvis eller helt. Betalningen sker med bolagets egna medel och kan ske till både en över- och underkurs beroende på bolagets ekonomiska tillstånd. Detta kan vara lämpligt för att lösa ut en eller flera delägare eller när bolaget har ett högre registrerat aktiekapital än vad verksamheten kräver.

  • Avsättning till fritt eget kapital

En minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital innebär att medel tas från bolagets bundna kapital och flyttas till fritt eget kapital. Detta kan vara lämpligt att göras när bolaget har ett högre registrerat aktiekapital än vad verksamheten kräver.

  • Täcka en förlust

En minskning av aktiekapital för att täcka förlust innebär att medel tas från det bundna kapitalet för att delvis eller helt täcka den uppkomna förlusten. Detta kan vara lämpligt att göras om bolaget riskerar tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

Observera att om företaget inom tre år efter registreringen av en minskning för täckande av förlust vill besluta om en vinstutdelning krävs det ett särskilt tillstånd från Bolagsverket för att få dela ut vinsten.

Syftet och fördelarna med det sänkta kapitalkravet

Aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för den som driver eller har planer på att starta eget. En sänkning av kapitalet skapar bättre förutsättningar för att fler aktiebolag startas. Det ska i teorin leda till att fler jobb skapas och det i sin tur leder till en ökad ekonomiska tillväxt för Sverige. För dig som driver eller har planer på att starta eget inom tjänstesektorn eller kunskapssektorn kan denna sänkning komma till särskild nytta. Ett aktiekapital på 50 000kr är många gånger inte nödvändigt för dessa typer av aktiebolag. Då är det gynnsamt att den ekonomiska tröskeln för att starta aktiebolag sänks.

Nackdelar med det sänkta kapitalkravet

Det finns även nackdelar som är värt att tänka på vid en eventuell sänkning av det befintliga aktiekapitalet. Tilliten till ett bolag med ett lägre aktiekapital kan vara lägre. Detta då man binder ett mindre belopp i bolagets aktiekapital (bundet eget kapital). En låg ekonomisk tröskel för att starta bolag riskerar att leda till fler bluffbolag och oseriösa aktörer.