För dig som driver ett företag som går med vinst så finns det två huvudsakliga sätt att ta ut ersättning på; lön respektive utdelning. För att maximera ersättningen krävs att man överväger de båda uttagsalternativen med hänsyn till både skattekonsekvenser och framtida trygghetsförmåner. För många är lönen det primära valet för ersättning, men för de som når upp till vissa tröskelvärden kan utdelning bli mer fördelaktig. Här följer en sammanfattning av de olika alternativen:

Ta i första hand ut lön

Att ta ut lön från bolaget är ofta det mest attraktiva och bör vara det främsta alternativet för fåmansföretagsägare, särskilt upp till brytpunkten för statlig skatt. För år 2024 ligger denna gräns på 615 300 kronor. Lönen är pensionsgrundande och ger rätt till sjukpenning, vilket skapar trygghet för framtiden. Arbetsgivaravgifter, jobb- & grundskatteavdrag samtidigt som lönen är grund för pension och sjukpenning gör detta alternativ till det förmånligaste, åtminstone upp till brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt.

Utdelning som komplement

När bolaget genererar vinst utöver löneuttaget kan det bli aktuellt med utdelning. Skatten på utdelning är relativt låg, med först en bolagsskatt på 20,6% på vinsten och sedan en kapitalskatt på 20% för företagaren. Hur stor utdelning som kan tas ut till lågbeskattning avgörs av hur stor lön ägaren själv tar ut och hur stora företagets lönekostnader är men upp till ett schablonbelopp per bolag kan utdelning tas med bara 20% kapitalskatt. För inkomståret 2024 uppgår schablonbeloppet till 204 325 kr. I samband med den privata deklarationen redovisas det lågbeskattade utdelningsutrymmet på blankett K10 där ett upparbetat utrymme som inte nyttjas får sparas och ackumuleras till kommande års utdelningar eller till när företaget säljs eller läggs ner.

Skatteplanering för framtiden

Genom att planera uttag av utdelning och löner varje år kan företagsägare optimera sin skattesituation, framförallt företag med anställda där utdelningen kan bli hög eftersom 50% av lönerna är underlag för den lönebaserade utdelning. Det är också viktigt att följa eventuella regeländringar och anpassa strategin därefter. Överlag gäller dock att lön går före utdelning för att säkerställa en stabil och trygg ekonomisk situation.