Sedan 2017 har det funnits ett särskilt stöd för enmansföretag som kallas för växa-stöd. Växa-stödet innebär en tidsbegränsad sänkning av arbetsgivaravgifterna. Från början var det tänkt att reglerna skulle upphöra vid slutet av 2021 men stödet går nu att söka, för anställningar, till och med 31 december 2022. Växa-stödet infördes den 1 januari, men gällde till en början endast enskilda näringsidkare. Sedan 1 januari 2018 kan även handelsbolag och aktiebolag söka stödet. Till en början kunde man som företag endast få stöd i maximalt 12 månader för en anställd, detta har senare ändrats till två anställda med anledning av coronapandemin.

Vad är växa-stöd?

Växa-stöd är ett stöd som enmansföretag kan söka när de anställer sin första och andra anställda. Stödet innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Aktiebolag, enskilda näringsidkare och handelsbolag som får stödet beviljat betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 % på lönen, i maximalt 24 månader, i stället för det sedvanliga 31,42 %. Växa-stödet omfattar löner på maximalt 25 000 kr per månad. Detta innebär att på del av lön som överstiger 25 000 kr per månad ska fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Syftet med växa-stödet är, bland annat, att tillåta arbetsgivare att sätta sig in i gällande regelverk rörande anställningar och för att möjliggöra för bolaget att bygga upp en buffert.

Växa-stödet räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för ett stöd av mindre betydelse ska vara uppfyllda för att företaget ska kunna göra nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Vilka har rätt till växa-stöd?

För att ha rätt till växa-stöd måste företaget vara ett enmansföretag Ett enmansföretag definieras som:

  • Enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte betalat ut ersättning som är avgiftspliktig sedan 1 januari 2016.
  • Aktiebolag som inte betalat ut lön eller avgiftspliktig ersättning sedan 1 januari 2017 till annan än maximalt en delägare, företagsledare eller närstående till sådan person.
  • Handelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte betalat ut avgiftspliktig ersättning.

Som närstående räknas:

  • Make, maka
  • Förälder
  • Mor- och farföräldrar
  • Barn och barns make, barnbarn, barnbarnsbarn osv. (styvbarn och fosterbarn räknas som barn)
  • Syskon, syskons make, syskons barn
  • Dödsbo som du eller någon av dina närstående är delägare i
  • Sambor som tidigare varit gifta eller som har eller har haft gemensamma barn

 

Företag som ingår i en intressegemenskap, vilket innebär att de till huvudsak delar ledning, ska ses som en enda arbetsgivare. Detta innebär att man inte kan starta upp flera bolag och flytta en anställd mellan dessa bolag eller anställa en ny person i varje bolag. Detta gäller både juridiska och fysiska personer

Vem räknas som den första anställde

För att räknas som den första anställde och få rätt till växa-stöd ska man vara bolagets första anställda eller andra anställda. Dessutom måste anställningen omfatta arbetstid om minst 20 timmar per vecka och pågå i minst tre månader i följd. Det går alltså inte att få stöd för fler personer än två som arbetar tre månader vardera.

Kravet på minst 20 timmar arbetstid avser faktiskt arbetad tid varje vecka. Skulle den anställde bli sjuk, vara hemma med sjukt barn (VAB) eller liknande anses även dessa timmar vara faktiskt arbetad tid.

Har du takar på att anställa eller vill du veta mer om vad växa-stödet skulle innebära för ditt företag? Kontakta oss då här.