I tider som dessa när många, företag och företagare, kämpar heroiskt för att få sina verksamheter att gå runt och överleva, till följd av coronapandemin, är det extra viktigt att veta vilka verktyg som finns till förfogande om företaget hamnat på obestånd. För det finns fler alternativ än att försätta bolaget i konkurs. Företagsrekonstruktion är ett av dessa alternativ.

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett verktyg som kan användas för att försöka hjälpa ett företag som hamnat på obestånd. Målet med en företagsrekonstruktion är att företaget, som får denna hjälp, ska återhämta sig för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor kan få hjälp av en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs och under tiden som en rekonstruktion bedrivs, är företaget skyddat mot att begäras i konkurs, det är skyddat mot utmätning och det är skyddat mot att motparten säger upp avtal. Att ansöka om företagsrekonstruktion kostar 2 800 kr och går till den myndighet som handlägger ärendet.

Villkor för att ta del av en företagsrekonstruktion

Det första kravet är givetvis att bolaget beviljas ett rekonstruktionsförfarande av tingsrätten. Det andra kravet är att företaget ska kunna bedrivas lönsamt efter att företagsrekonstruktionen är slutförd. Det tredje kravet är att företagets borgenärer ska gå med på att en företagsrekonstruktion är möjligt att genomföra.

Hur går en ansökan till?

Både gäldenären (företaget) eller en (eller flera) borgenär kan ansöka om företagsrekonstruktion. Om en borgenär ansöker om rekonstruktion medges den endast om företaget godkänner den. Nedan följer en steg för steg lista på hur ansökan går till:

 1. En ansökan skickas till tingsrätten på den ort där företaget har sitt säte. Ansökan ska innehålla:
  • Kort beskrivning av företagets ekonomi och anledningarna till att betalningssvårigheterna uppkommit.
  • En sammanställning av företagets borgenärer.
  • En redogörelse av hur gäldenären planerar att rekonstruera företaget.
  • Ett förslag på rekonstruktör.
 1. Tingsrätten beslutar sedan om att godkänna eller avvisa den inkomna ansökan.
 2. Om tingsrätten beslutar om att godkänna ansökan ska rätten utse en rekonstruktör och ett datum för borgenärssammanträde. Borgenärssammanträdet ska gå av stapeln senast tre veckor efter beslutet om att godkänna ansökan.
 3. Slutligen ska rekonstruktören underrätta alla kända borgenärer om beslutet. Detta ska ske inom en vecka från tingsrättens beslut.

Vad är en rekonstruktör?

Rekonstruktören ska agera som en rådgivare till gäldenären och utreda om det är möjligt att fortsätta bedriva verksamheten vidare. Rekonstruktören har också som uppgift att bedöma om det finns förutsättningar för gäldenären att komma överens med företagets borgenärer om en nedskrivning av företagets skulder.

Den som väljs till rekonstruktör ska ha goda kunskaper inom företagsekonomi, förhandlingsvana, affärssinne och rekonstruktören ska gärna ha branscherfarenhet. Oftast är rekonstruktören en affärsjurist eller en rekonstruktör hos ackordscentralen.

Kostnaden för rekonstruktören ska gäldenären bekosta på egen hand. Detta kan i flertalet fall uppgå till flera hundratusentals-kronor för en rekonstruktion för ett mellanstort bolag.

Borgenärssammanträde

Rekonstruktören ska inom angiven tidsram kalla till ett borgenärssammanträde. På sammanträdet ska en plan presenteras på hur bolaget ska kunna rekonstrueras och återfå sin lönsamhet. Här bereds också borgenärerna möjlighet att återge sina synpunkter på huruvida en rekonstruktion är möjlig eller inte. Det är därför av största vikt att en borgenär deltar på detta möte då det är enda gången denna chans ges. Det är sedan upp till parterna att komma överens om hur mycket skulderna ska skrivas ned med för att rekonstruktionen ska kunna genomföras. En frivillig betalningsuppgörelse som sker i samförstånd mellan gäldenären och borgenärer kallas för ett underhandsackord.

Offentligt ackord

Om parterna inte kommer överens, på egen hand, kring nedskrivning av företagets skulder är inte företagsrekonstruktionen dömd att misslyckas för det. Gäldenären har i denna situation möjlighet att ansöka om offentligt ackord hos tingsrätten. Det är fortfarande borgenärerna och gäldenären som ska komma överens, men nu sker detta i en förhandling i tingsrätten. Om en tillräckligt stor andel av alla borgenärer accepterar ett ackordsförslag kan tingsrätten kunna fastställa detta som ett offentligt ackord. Detta innebär då att även de borgenärer som inte accepterat ackordsförslaget blir bundet av det. Offentliga ackord rör dock enbart borgenärer som har oprioriterade fodringar.

Statlig lönegaranti under företagsrekonstruktion

I likhet med en konkurs utgår statlig lönegaranti vid en företagsrekonstruktion. Lönegarantin säkerställer att en anställd får den lön som inte betalats ut innan arbetsgivaren beviljades företagsrekonstruktion. Totalt sett kan en anställd få lönegaranti för maximalt åtta månader eller maxbeloppet fyra prisbasbelopp.

Tidsram för företagsrekonstruktionen

Initialt får en rekonstruktion pågå som längst i tre månader. Efter dessa tre månader finns det möjlighet för gäldenären att ansöka om förlängning, tre månader i taget men maximalt tolv månader. Dock ska det poängteras att en företagsrekonstruktion inte ska pågå längre än angiven tidsram (utom i specifika fall). Detta för att så snabbt som möjligt genomföra rekonstruktionen och vända företaget till lönsamhet igen.

En rekonstruktion kan upphöra när som helst under processens gång. Det görs efter en ansökan från gäldenären, rekonstruktören eller någon av borgenärerna. Beslutet fattas av domstol. Även om företaget försätts i konkurs upphör rekonstruktionen.

Personligt ansvar för företagsledare

Under en företagsrekonstruktion är det fortsatt styrelsen som leder och ansvarar för bolaget. Rekonstruktionen kan leda till att företagsledarens personliga ansvar för skatter bryts men den kan inte användas för att uppnå en tillräcklig nivå av aktiekapital.

Lämplighet

Det är viktigt att noga tänka igenom ett beslut om att ansöka om och att genomföra en företagsrekonstruktion. Det är inte alltid lämpligt eller genomförbart att vända på en utsatt ekonomisk situation och vilken bransch ett bolag befinner sig kan spela roll för denna förmåga. Har man inte en underliggande lönsamhet i företaget är det mycket svårt att åtgärda en överskuldsättning.

Det kan också i dessa tider vara klokt att analysera hur företagets bransch kommer att påverkas, på lång sikt, av coronaviruset. Kommer just er bransch inte att påverkas nämnvärt eller har den helt stöpts om i grunden till följd av den rådande situationen?

Om bolaget har möjlighet att omstöpa och förändra sin verksamhet kan detta vara en god anledning till att genomföra en företagsrekonstruktion. Exempelvis kan en restaurang se över om det finns möjlighet till lunchservering eller ”take-away”, om detta inte erbjuds för att vända bolaget till lönsamhet.

 

 

Behöver du hjälp med att analysera ditt företag för att få en bild över era ekonomiska förutsättningar för att vända en utsatt ekonomisk situation? Kontakta oss här för att se vad vi kan hjälpa ditt företag med och för att få en kostnadsfri offert.

Vill du ansöka om eller läsa mer om en företagsrekonstruktion kan du besöka Sveriges Domstolar här.