Regeringens tredje ändringsbudget innebär förslag som ska möjliggöra, för företag, att få förlängd anståndstid i ytterligare 24 månader med skatter och avgifter – detta då kopplat till en avbetalningsplan – samt slopad karens vid förnyad ansökan om korttidsarbete genom nya tillfälliga regler, föreslås nu av regeringen i årets tredje ändringsbudget.

 

Anståndstid och avbetalningsplan

Regeringen föreslår, i propositionen till sin tredje ändringsbudget, att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare max 24 månaders anstånd med skatter och avgifter efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört.
En förutsättning för en förlängning är att det inte finns särskilda skäl som talar emot, och att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.
Avbetalningsplanen innebär att anståndsbeloppet ska vara avbetalat (vid närmaste förfallodagen efter anståndstidens utgång) när anståndstiden löper ut.
Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag som infaller närmast efter att den tidigare maximala anståndstiden upphör.
Skatteverket kan återkalla ett anstånd om ett underskott på Skattekontot har lämnats till Kronofogden för indrivning.

Avbetalningsplanen

I regeringens proposition kan man läsa att begreppet avbetalningsplan innebär att anståndet ska betalas i minst två delposter och att en utgångspunkt bör vara att större delen av anståndsbeloppet inte ska betalas i slutet av avbetalningsperioden.

Man påpekar dock att detta inte nödvändigtvis innebär att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i avbetalningsperioden. Avbetalningarna kan i många fall förväntas bli jämnt fördelade under avbetalningsperioden.

Ikraftträdande

De nya reglerna, som regeringens tredje ändringsbudget innehåller, föreslås träda i kraft 7 mars 2022.

Väldigt många anstånd löper ut under våren, med början i månadsskiftet mars – april 2022. Det är därför viktigt att de nya reglerna träder i kraft så snart som möjligt, så att företag hinner ansöka om ytterligare förlängning av anståndstiden.

Slopad karens vid korttidsarbete

Regeringen konstaterar att under 2020 och 2021 har det kommit in ca 136 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete och nästan 600 000 svenskar uppskattas ha varit korttidspermitterade under pandemin. Stödet har alltså använts i stor utsträckning av landets företag. 1 april 2022 tar Skatteverket över handläggningen av ansökan om korttidsstöd.

Nu föreslår regeringen att det införs tillfälliga regler i lagen om stöd vid korttidsarbete.

Dagens regler om karens

Det finns nu en karensregel vid korttidsarbete som säger att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den sammanlagda tiden som en arbetsgivare får stöd, får heller inte överstiga 24 månader under en period om 36 månader.

Detta innebär att företag som inte tidigare sökt stöd för korttidsarbete eller som bara haft stöd under 2021 års lagstiftning kan söka det ordinarie stödet från och med 1 oktober 2021. Men om man fått stöd under 2020, så omfattas man alltså av karensregeln, vilket gör att man inte kan söka ytterligare stöd.

Tillfälligt slopande av karensen

Regeringen föreslår att bestämmelsen som innebär att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut, inte ska gälla om tidsperioden gäller en månad under perioden mars 2020 – september 2021.

Även den arbetsgivare som tidigare har fått stöd ska, efter godkännande av Skatteverket, kunna beviljas preliminärt stöd från och med december 2021.

Jämförelsemånad

För stödperioder som inleds under perioden1 december 2021 – 31 januari 2022 ska jämförelsemånaden vara november 2021.

Ansökan

För en stödmånad under perioden 1 december 2021 – 31 mars 2022 ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Skatteverket senast 31 maj 2022.

För stödperioder som inleds under december 2021 –januari 2022 ska en ansökan om förlängning ha kommit in till Skatteverket senast 31 maj 2022.

Preliminärt stöd

Om stödperioden inleds under perioden 1 december 2021 – 28 februari 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning av preliminärt stöd vid utgången av maj 2022 och därefter var tredje månad.

Ikraftträdande

Ändringarna i lagen om stöd vid korttidsarbete ska träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla 1 januari 2024.

Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.

Källa: www.bjornlunden.se